İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd Teknik Mühendislik Ve Müşavirlik Anonim Şirketi
İşin Adı Tcdd 3 Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Demiryolu Hatları Güzergahında Fotogrametrik Ve Lidar Yöntemi İle 1/1000’lik Halihazır Harita Üretimi Hizmet Alım İşi
İlan Tarihi 25.03.2024
İhale K.No 2024/352226
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 3.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 3.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/352226
İşin Adı : Tcdd 3 Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan Demiryolu Hatları Güzergahında Fotogrametrik Ve Lidar Yöntemi İle 1/1000’Lik Halihazır Harita Üretimi Hizmet Alım İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : AZİZİYE MH. HOŞDERE CAD. NO:167 / A 06690
b) Telefon ve faks numarası : 03122270219 -
c) Elektronik posta adresi : satinalma@tcddteknik.com.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.tcddteknik.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı / TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN DEMİRYOLU HATLARI GÜZERGAHINDA FOTOGRAMETRİK VE LİDAR YÖNTEMİ İLE 1/1000’LİK HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ HİZMET ALIM İŞİ / İşin Teknik Şartnamesinde ve Ekinde Belirtildiği Şekilde, 1 kalem Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer : İşin Teknik Şartnamesinde belirtilen ve/veya İdarenin göstereceği yerlerde yapılacaktır.
c) Süresi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 15 takvim günü içerisinde yer teslimi ile işe başlanacaktır. İşe başlama tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:167 06690 Çankaya / ANKARA Adresinde Bulunan Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati : 03.04.2024 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

    4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

     4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

     4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

   4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

   4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İş deneyimini gösteren belgeler

 4.1.3.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’ undan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.1.3.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Karayolları, otoyol, demiryolları, enerji nakil hatları, doğalgaz hatları, telekominikasyon gibi şeritvari işlerde Lidar ölçümleri, sınıflandırılmış lidar nokta bulutu üretimi, Sayısal Arazi Modeli, Sayısal Yükseklik Modeli, Ortofoto ve vektör (halihazır) harita üretimi birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları:

4.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.7. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler:

4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.8. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:

4.8.1. Bu madde boş bırakılmıştır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif İdari Şartnamenin 18. maddesine göre belirlenecektir.

6. İhale sadece yerli isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TR13 0001 5001 5800 7306 0384 47 numaralı IBAN’ a İhale Kayıt Numarası/İhale Adı açıklama kısmında belirtilmek suretiyle, 100,00 TRY (Yüz Türk Lirası) karşılığı TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:167 06690 Çankaya / ANKARA adresinden dekont ibrazı ile satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aziziye Mahallesi Hoşdere Caddesi No:167 06690 Çankaya / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatları ile miktarların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, İşin tamamı için teklif verilecektir. Kısmi teklif verilemez.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. İş ortaklığı ve konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması veya ihalenin herhangi bir nedenle sonuçlanamaması hâlinde, ihale yetkilisinin onayı ile ihaleye açık eksiltme usulü ile devam edilebilecektir.

14. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi olmayıp İdaremiz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.


Paylaş