İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Dsi 6. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Hatay Samandağ Çökek Göleti Sulaması Deprem Hasarı Rehabilitasyonu
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/211310
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 18.04.2024 10:00:00
Son Teklif Tarihi 18.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/211310
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-6.Bölge Adana Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Cemalpasa Mah. Ordu Cad. 96 01120 Seyhan/Adana
c) Telefon ve faks numarası : 3224590590 - 3224532774
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Hatay Samandağ Çökek Göleti Sulaması Depm HasarıRehabilitasyonu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Gölet Gövdesi Rehabilitasyonu, 1 Adet Regülatör ve İletimKanalı, 1 Adet Pompa İstasyonu, 348 ha Sahanın Sulama ŞebekesiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Hatay İli Samandağ İlçesi sınırları dahilinde yer almaktadır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 780 (YediYüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : DSİ 6. Bölge Müdürlüğü - Adana(e-tekliflerin açılacağı adres)
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan AVIII ve AIX Grubu İşler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıØ 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 6 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,3% 0,45% 0,5MontajıØ 110, Ø 125, Ø 140, ve Ø 160 mm Anma Çaplı ve 8 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,9% 1,3% 0,5MontajıØ 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 6 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,4% 0,6% 0,5MontajıØ 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 8 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,7% 1% 0,5MontajıØ 180, Ø 200, Ø 225, ve Ø 250 mm Anma Çaplı ve 10 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,3% 0,45% 0,5MontajıØ 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 6 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 0,8% 1,1% 0,5MontajıØ 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 8 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 1,2% 1,7% 0,75MontajıØ 280, Ø 315, Ø 355, ve Ø 400 mm Anma Çaplı ve 10 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 1,4% 1,95% 0,75MontajıØ 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 6 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 1,55% 2,15% 0,75MontajıØ 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 8 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 2,1% 2,9% 1MontajıØ 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 10 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 1,95% 2,7% 1MontajıØ 450, Ø 500, Ø 560, ve Ø 630 mm Anma Çaplı ve 12,5 Atm BasınçSınıfındaki HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve 2,25% 3,15% 1,5MontajıØ 710 ve Ø 800 mm Anma Çaplı ve 6 atm Basınç Sınıfındaki10,3% 14% 5,5HDPE100 Borular ile Özel Parçalarının Temini ve MontajıHer Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma1,4% 1,95% 0,75Vanası YapılmasıHer Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma0,75% 1,1% 0,5Vanası YapılmasıHer Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 1 Çıkışlı Su Alma0,7% 1% 0,5Vanası + Ø 50 veya Ø 80 Çaplarda Hava Vanası YapılmasıHer Çap, Cins ve Basınç Sınıfı Boru Üzerinde 2 Çıkışlı Su Alma0,4% 0,6% 0,5Vanası + Ø 100 veya Ø 150 Çaplarda Hava Vanası YapılmasıØ 50 veya Ø 80 Çaplarda Hava Vanası Yapılması 0,35% 0,55% 0,5Ø 100 veya Ø 150 Çaplarda Hava Vanası Yapılması 0,6% 0,9% 0,5Ayrım Yapısı İmalatlarıının Yapılması 1,8% 2,45% 1Hat Kapama Yapısı İmalatlarının Yapılması 4,3% 5,85% 2,5Tahliye Yapısı İmalatlarının Yapıması 3,65% 5% 2Açıkta Kazı Yapılması 12,7% 18,9% 6,5Barajlarda 1 (Geçirimsiz Malzeme) Dolgusu Yapılması 0,2% 0,35% 0,5Barajlarda Fk ve Fç Dolguları Yapılması 0,25% 0,4% 0,5Yollarda Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması 0,15% 0,25% 0,5Ocak Taşı ile İstifli Taş Dolgu/Tahkimat Yapılması 0,8% 1,3% 0,5Her Türlü Ölçüm, Harita, Aplikasyon, Tatbikat, Tadilat, Detay0,25% 0,45% 0,5Projeleri İşleriİvme Ölçerlerin Temini ve Yerine Konulması 0,2% 0,35% 0,5Demirli/Demirsiz C25/30 ve/veya C30/37 Beton İmalatlarının17,7% 26,35% 9YapılmasıAçıkta El ile Kazı Yapılması 0,5% 0,8% 0,5Her Çapta Betonarme Demiri İmalatlarının Yapılması 1,1% 1,65% 0,75PVC Su Tutucuların Temini ve Yerine Konulması 1,4% 2,15% 0,75Muhtelif Çapta Her Türlü PVC Esaslı Boru Temin ve Yerine0,7% 1,1% 0,5Montajının YapılmasıStabilize Malzeme İmalatlarının Yapılması 0,5% 0,85% 0,5Çeşitli Demir İşleri Yapılması 2,65% 4% 1,5İdarece İstenilen Çap ve Kalınlıkta Çelik Boru ve Özel Parçalarının1,1% 1,7% 0,75Temini ve MontajıHer Türlü Profil Demirden Çatı İmalatlarının Yapılması 0,35% 0,6% 0,5Pompa İstasyonu Mekanik Teçhizatın Temini ve Montajı 0,55% 0,95% 0,5Sürgülü Vanaların (700 x 700 mm) ve Aksesuarlarının Temini ve0,15% 0,3% 0,5Yerine MontajıAçıkta, Yeraltında veya Tünel/Galeri İçerisinde Kullanılacak ÇelikKaplama, Redüksiyon, Tranzisyon, Branşman, Dirsek ve Kurb0,45% 0,8% 0,5Parçaları, Torisferik Kapaklar, Cebri Boru Yardımcı Ekipmanları veCebri Boru İmali ve Yerine KonulmasıPompa İstasyonu Elektrik Teçhizatı Temini ve Montajı 1,1% 1,8% 0,75Pompa İstasyonu ENH (Enerji Nakil Hattı) ve Montajı 0,2% 0,4% 0,5
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzerİş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarakbelirlenmiştir.
Paylaş