İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (Teiaş) Merkez
İşin Adı İtm.469 Referanslı, 9.Bölge Müdürlüğüne Ait 10 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapımı
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No 2024/390850
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 24.04.2024 11:00:00
Son Teklif Tarihi 24.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/390850
1-İdarenin
a) Adı : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez
b) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:12 Kat:15 06520 BalgatÇankaya/Ankara
c) Telefon ve faks numarası : 3122038816 - 3122038288
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İTM.469 Referanslı, 9.Bölge Müdürlüğüne Ait 10 AdetTransformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Transformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı YapımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya, Karaman, Aksaray
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.04.2024 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.(e-tekliflerin açılacağı adres) Genel Müdürlüğü T Blok Kat:4 Toplantı Salonu Balgat/Çankaya/Ankara
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsiyumbeyannamesi.
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veyabilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermeküzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarakdüzenlenen belgeyi sunar.Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üçkriter birlikte aranır.Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerinisunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlikkriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar,iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılınbelgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yıllarınparasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin% 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyisunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldanbaşlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulanyılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunusunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelirtablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan birönceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelirtabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıpsağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inineki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke veTesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecekişler; 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş GruplarıTebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ ElektrikŞebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler;11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inineki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri)dir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,i) ihaleye, ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortak olarak girecek olanlar;elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği diplomaları benzer işe denk sayılacaktır.ii) iş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye, ihale konusu işintüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortak olarak girecek olanlar; inşaat mühendisliği diploması benzerişe denk sayılacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve AçıklamalarıEkonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif,fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Değerlendirme; “fiyat puanlaması” ile“kalite ve teknik nitelik puanlaması” (fiyat dışı unsur puanlaması) olmak üzere iki bölümde yapılacaktır.A- Fiyat Puanı (FP) (56 Puan) Geçerli teklif veren İstekliler için fiyat puanlaması 56 tam puan üzerindenyapılacaktır. Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatına sahip istekli 56 tam puan alacak olup, diğeristeklilere ait fiyat puanı; FPist = (TFmin / TFist) x 56 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunanFPist değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde; FPist :İsteklinin fiyat puanını, TFmin : Geçerli teklifler içinde en düşük teklif fiyatını, TFist : İsteklinin tekliffiyatını ifade eder. B- Fiyat Dışı Unsur Puanı (FDUP) (44 Puan) = (40+3+1) B-1 Kalite ve Teknik NitelikPuanı (KTNP) (40 Puan) Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik nitelik(fiyat dışı unsur) puanlaması toplamda 40 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacakhususlar aşağıda belirtilmektedir. Sınırlandırılmış Teklif Bedeli Puanı Değerlendirmesi Geçerli teklif verenistekliler için yapılacak olan sınırlandırılmış teklif bedeli puanlaması, belirlenen iş kalemleri için toplam40 puan üzerinden yapılacaktır. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için, isteklinin teklif ettiği toplambedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı hesaplanacak ve bu oran İdarece belirlenmiş AltSınır ile Üst Sınır değerlerine eşit veya bu değerler arasında kalıyorsa tabloda belirtilen tam puanlarverilecektir. Söz konusu iş kalemleri için tespit edilen oranlar, tabloda belirtilen alt ve üst sınır aralığınındışındıysa o iş kalemi için istekliye 0 (sıfır) puan verilecektir. 9. Bölge Müdürlüğüne Ait 10 AdetTransformatör Merkezinde Yangın Tevsiatı Yapılması yapım işi için Sınırlandırılmış Teklif Bedeli PuanıDeğerlendirmesine Alınacak İş Kalemleri ve Puanlamaya Esas Oranlar Aşağıdaki Tablo’da Verilmektedir:“İş Kalemi No İş Kalemi Kısa Adı Tanımı İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklininTeklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı Alt Sınırı (%) ? İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği ToplamBedelin İsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı Üst Sınırı (%) ? Sınırlandırılmış Teklif BedeliPuanı (STBP) E.1 E.3 E.16 E.17 Yardımcı Servis Trafosu (36 kV, 250 kVA (Kuru tip)) Temini 6 9 3Yardımcı Servis Trafosu (36 kV, 400 kVA (Kuru tip)) Temini Topraklama İletkeni-120 mm² örgülü bakıriletken Temini Topraklama İletkeni-120 mm² örgülü bakır iletken Montajı E.23 E.33 E.34 Dizel jeneratörtemini (0.4kV, 250 kVA, harici tip, otomatik devreye girebilen) 3 5 3 Demontaj (Sekonder malzemelersökülecektir. İş kapsamında detaylar verilmiştir.) Taşıma (Demonte edilen sekonder malzemelerintaşınması) “E” Rumuzlu Elektrik Pozları “E” Rumuzu ile başlayan elektrik işleri iş kalemleri toplamı20 25 10 İ.1 Akıllı Adresli Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi 6 8 4 İ.2 Özel Köpüklü Söndürme (Caf)Sistemi (10 adet TM'deki transformatör ve reaktörler için.) 24 27 7 İ.14 İ.15 İ.16 İ.17 İ.18 Betonarme Cafbinası yapılması (Binaya ait mekanik ve elektrik tesisatı vb. işlerin ve topraklama imalatının yapılması fiyatadahil olup su deposu binası ile birleştirilip tek bina yapılması durumunda sözleşmedeki iş kalemlerinden ayrıayrı ödenecektir.) 7 10 3 Betonarme su deposu binası yapılması. (Binaya ait mekanik ve elektrik tesisatı vb.işlerin ve topraklama imalatının yapılması fiyata dahildir.) Prefabrik CAF cihazları binası yapılması. (ProjesiTEİAŞ tarafından onaylanacaktır. Binaya ait mekanik ve elektrik tesisatı vb. işlerin ve topraklama imalatınınyapılması fiyata dahil olup su deposu binası ile birleştirilip tek bina yapılması durumunda sözleşmedeki işkalemlerinden ayrı ayrı ödenecektir.) Prefabrik su deposu binası yapılması. (Projesi TEİAŞ tarafındanonaylanacaktır. Binaya ait mekanik ve elektrik tesisatı vb. işlerin ve topraklama imalatının yapılması fiyatadahil olup CAF binası ile birleştirilip tek bina yapılması durumunda sözleşmedeki iş kalemlerinden ayrı ayrıödenecektir.) 1 adet yardımcı servis transformatörü için pfabrik yardımcı servis transformatörü binasıyapılması. (Projesi TEİAŞ tarafından onaylanacaktır. Binaya ait mekanik ve elektrik tesisatı vb. işlerin vetopraklama imalatının yapılması fiyata dahil olup su deposu binası ile birleştirilip tek bina yapılmasıdurumunda sözleşmedeki iş kalemlerinden ayrı ayrı ödenecektir.) İ.25 İ.26 İ.29 Trafo sahası tesviyesininyapılması (kazı) 0,5 0,8 2 Trafo sahalarında dolgu yapılacak sahaların tuvenan veya stabilize cinsindekidolgu maddeleri ile saha tesviyelerinin yapılması (dolgu)) İhata, kademe ve çevre istinat duvarlarınınyapılması (ihata h=2.30m) “İ” Rumuzlu İnşaat Pozları “İ” Rumuzu ile başlayan inşaat işleri iş kalemleritoplamı (İ.1, İ.2, İ.3, İ.4, İ.5, İ.6, İ.7, İ.8, İ.9, İ.10, İ.11, İ.12 iş kalemleri hariç.) 20 23 8 SınırlandırılmışTeklif Bedeli Toplam Puanı 40 İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelin İsteklinin TeklifininGenel Toplam Bedeline Oranı Alt Sınırı (%) ile İsteklinin İş Kalemi İçin Teklif Ettiği Toplam Bedelinİsteklinin Teklifinin Genel Toplam Bedeline Oranı Üst Sınırı (%) hesapları sonucu bulunan değer, virgüldensonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bulunan sonuç, Alt Sınır (%) ? Oran ? ÜstSınır (%) şeklinde değerlendirmeye alınacaktır. B-2 Sicil Puanı (SP) (3+1 Puan) B-2.1 Sicil Puanı 1 (SP1)(3 Puan) Bu puan Teşekkülümüz yatırım programında yer alan Merkez ve/veya Taşra Teşkilatı tarafındanihalesi yapılan tesis yapım işlerinde (TM, kablo veya EİH Tesis İşi) teklif sahibinin yükleniminde, ihale ilantarihinden itibaren son beş yıldaki yapım işlerinin geçici kabulü yapılmış (Geçici Kabul İtibar Tarihi dikkatealınacak) ve süre uzatım çalışması sonuçlanmış işlerdeki toplam gecikme cezası kesilen gün sayısının,işlerin süre uzatımı verilmiş yapım süreleri (sözleşmesindeki yapım süresi + süre uzatımı değerlendirmesisonucu verilen süre) toplamına oranının yüzdesi dikkate alınarak hesaplanacaktır. (Bu puan hesaplanırken,18.01.2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair Kanun"nun 32.maddesine göre başvurudabulunulup süre uzatımı çalışmaları sonuçlandırılmayan yapım işleri değerlendirmeye alınmayacaktır.) S: Herbir sözleşmenin süre uzatımı verilmiş yapım süresi, G: Her bir sözleşmede gecikme cezası kesilen günsayısı, Y: Gecikme Yüzdesi S toplam = S1+S2+S3+.....+SN G toplam = G1+G2+G3+.....+GN GecikmeYüzdesi Puan 10 < Y ? 15 1 15 < Y ? 20 0,9 20 < Y ? 25 0,8 25 < Y ? 30 0,7 30 < Y ? 35 0,6 35 < Y ? 400,5 40 < Y ? 45 0,4 45 < Y ? 50 0,3 50 < Y ? 60 0,25 60 < Y ? 70 0,2 Y= (G toplam / S toplam )*100Gecikme Yüzdesi Puan 70 < Y ? 85 0,15 85 < Y ? 90 0,1 90 < Y ? 100 0,05 100 < Y 0 Gecikme YüzdesiPuan ? 1 3 1 < Y ? 2 2,8 2 < Y ? 3 2,6 3 < Y ? 4 2,4 4 < Y ? 5 2,2 5 < Y ? 6 2 6 < Y ? 7 1,8 7 < Y ? 8 1,6 8 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
14. 1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri gerekliolan netlikte belirlenememekte olup, işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi,fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarakbelirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesiyapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasındaiş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. İşin uzmanlıkgerektiren kısımları; i) Transformatör merkezinin tüm elektrik işlerinin yapılması ve tamamlanması içingereken bilumum malzemelerin ve donanımın temini, iş yerine nakledilmesi, montajlarının, kablajlarının, testve kontrollerinin yapılarak devreye alınması işlerinin gerekli her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis,araç-gereç, teçhizat, malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere vediğer ekli ön/kesin proje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındakihususlar ve ihale dokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılması, ii) Transformatörmerkezinin tüm inşaat işlerinin her türlü mühendislik, teknik hizmet, işçilik, tesis, araç-gereç, teçhizat,malzeme, nakliye imkânları kullanılarak ihale dokümanının kapsamındaki belgelere ve diğer ekli ön/kesinproje, tüm resim ve dokümanlara ve uygulama projelerine uygun olarak, fiyat formlarındaki hususlar ve ihaledokümanlarında belirtilen esaslar ve kapsam dâhilinde yapılmasıdır. dir.
14. 2. Bu işlere ait benzer işler11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inineki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesisİşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde,i) ihale konusu işin tüm elektrik işlerinden sorumlu olacak koordinatör ortağı için benzer iş kabul edilecek işler;11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inineki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesisİşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.ii) ihale konusu işin tüm inşaat işlerinden sorumlu olacak özel ortağı için benzer iş kabul edilecek işler;11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inineki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki B/III Grubu İşler (Üstyapı (Bina) İşleri/Bina İşleri)dir.dir.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Paylaş