İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tck- Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Karayolları 12 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Çelik Ağlarla Şev Koruma Yapılması İşi-2024
İlan Tarihi 27.03.2024
İhale K.No 2024/380536
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 15.04.2024 10:30:00
Son Teklif Tarihi 15.04.2024
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İKN : 2024/380536
1-İdarenin
a) Adı : Bölge Müdürlüğü-12.Bölge Erzurum Diğer Özel Bütçeli KuruluşlarKarayolları Genel Müdürlüğü
b) Adresi : Yunus Emre Mah. . 25070 Palandöken/Erzurum
c) Telefon ve faks numarası : 4422320400 - 4423166152
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Karayolları 12 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda Çelik AğlarlaŞev Koruma Yapılması İşi-2024
b) Niteliği, türü ve miktarı : 25.600 m² Çelik Ağ, 1000 m Beton Yol Korkuluğu Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunanidari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Yollarda
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Yunus Emre Mah.(e-tekliflerin açılacağı adres) 25070 Palandöken / Erzurum
Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlarailişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilereyaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazlahissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihindensonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunugösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik vemimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş GruplarıTebliğinde bulunan herhangi bir gruba dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleriİhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3.maddesine istinaden Çelik Ağlarla Şev Koruma Yapılması İşleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği Mezuniyet Belgesi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanıİsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) x İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + FiyatDışı Unsur PuanıTeklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlarbelirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleyevermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oranile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlemsırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplamayapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının,isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, ogrup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsurpuanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Buyönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAPtarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırAsgari Azami Fiyat Dışıİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıOran Oran Unsur PuanıÇelik Ağlarla Şev Koruması Yapılması (Her Türlü Malzeme59,35% 89,03% 37,09Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Herşey Dahil Fiyat)8 mm Kalınlıkta Çelik Halat İle Şev Yüzeylerinde Serili HaldeBulunan Çelik Tel Ağlara Güçlendirme Yapılması (Her türlü 0,53% 0,79% 0,33Malzeme Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Her şey Dâhil)Açık Sistem Enerji Sönümleyici Kaya Engelleyici BariyerSisteminin Yapılması (Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, 1,95% 2,92% 1,22Nakliye vb. Herşey Dahil Fiyat)Kapalı Sistem Enerji Sönümleyici Kaya Engelleyici BariyerSisteminin Yapılması (Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, 1,8% 2,7% 1,12Nakliye vb. Herşey Dahil Fiyat)Çelik Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Tepe Ankrajı TesisEdilmesi (Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Herşey 0,78% 1,18% 0,49Dahil Fiyat)Çelik Ağlarla Yapılan Şev Koruması İçin Yüzey Ankrajı TesisEdilmesi (Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Herşey 0,09% 0,15% 0,06Dahil Fiyat)Şev Diplerinde 28’lik Sıcak Daldırma Galvanizli Nervürlü Donatıİle Ağırlık Yapılması (Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, 0,79% 1,18% 0,49Nakliye vb. Her şey Dâhil)Beton Yol Korkuluğu Yapılması (B Tipi) (Her türlü Malzeme10,76% 16,14% 6,73Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Herşey Dahil)Beton Yol Korkuluğunun Son Elemanının Yapılması (B Tipi)0,65% 0,97% 0,4(Her Türlü Malzeme Bedeli, İşçilik, Nakliye vb. Herşey Dahil)B Tipi Beton Yol Korkuluğu ve Son Elemanın Yerine Konulması3,31% 4,97% 2,07(Her Türlü Malzeme, İşçilik, Nakliye vb. Herşey Dahil)
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imzakullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkine-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımısonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihaleyapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.'Sınır Değer Katsayısının Altyapı İşlerinde N=1,00 olarak uygulanması' Resmi Gazete'nin 4 Aralık 2015 tarihlive 29552 sayılı nüshasında yayınlanarak 4 Aralık 2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Paylaş