İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. - Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü- Kırklareli
İşin Adı Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu İle Nakliyesinin Yapılması Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 12.08.2016 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Son Teklif Tarihi 25.08.2016 10:00:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay

2016/2017 Kampanya dönemi (±) % 20 toleranslı tahmini 60,000 Ton Şeker Pancarının, “Alpulu Şeker Fabrikası Kantarlarından Eskişehir Şeker Fabrikasına Karayolu ile Nakliyesinin Yapılması Hizmet Alımı İşi” T.Ş.F.A.Ş.- Genel Müdürlüğü “Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği” esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt No                         : 2016 / 302575

1 - İdarenin

a) Adresi                                  : Şeker Fabrikası Müdürlüğü 39570-Alpullu/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası    : Tlf: 0288 523 22 40(5 Hat),   Faks: 0288 523 12 60

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı        : 60,000 Ton şeker pancarının karayolu ile nakliyesi hizmet alımı.

b) İşin yapılacağı yer               : Şartname eki listede gösterilen, bölge şefliklerimize bağlı kantarlardan, Eskişehir Şeker Fabrikası’na karayolu ile pancar nakliyesi yaptırılacaktır.

c) İşin Başlama ve Bitiş

    Tarihleri                               : Şartname eki verilen listede belirtilmiştir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                     : Alpullu Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu.

b) Son Teklif Verme Tarihi

    ve Saati                                : 25/08/2016   Perşembe günü, Saat 10.00

4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

5 - İhale dokümanı (Alpullu Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi Alpullu/BABAESKİ) adresinde görülebilir ve TL.100,00 (Yüz TL) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler 25/08/2016 Perşembe günü, saat 10.00’a kadar Şeker Fabrikası Müdürlüğü Alpullu - BABAESKİ adresindeki Fabrikamız Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

Yeterlilik
Paylaş