İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Adana Ted.blg.bşk (msb) Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları
İşin Adı İkmal Maddeleri Taşıma İşi Hizmet Alımı
İlan Tarihi 15.11.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 4.12.2019 10:00:00
Son Teklif Tarihi 4.12.2019 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/577164

1-İdarenin
a) Adresi : Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 YÜREĞİR/ADANA
b) Telefon ve faks numarası : 3223525301 - 3223597885
c) Elektronik Posta Adresi : adana.tedarik@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6NCI MKNZ.P.TÜM.K.LIĞI (YÜREĞİR/ADANA)'DAN KAPALI KASA KAMYONET İLE ÇİĞ ERZAK VE EKMEK ALINARAK, 26NCI MÜHT.BL.K.LIĞI (ÜÇTEPELER/YENİCE/TARSUS/MERSİN) MUTFAĞINA TESLİM EDİLMESİ İŞİ HİZMET ALIMI (45 KM./SEFER) 365 SEFER.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 6NCI MKNZ.P.TÜM.K.LIĞI KIŞLASI (TED.BLG.BŞK.LIĞI LOJ.DES.K.LIĞI) YÜREĞİR/ADANA İLE 26NCI MÜHT.BL.K.LIĞI ÜÇTEPELER/YENİCE/TARSUS/MERSİN ARASI (45 KM) (365 SEFER)
c) Süresi : İşe başlama tarihi 10.01.2020, işin bitiş tarihi 09.01.2021


3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ADANA TED.BLG.BŞK (MSB) Tedarik Şube Müdürlüğü Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 - YÜREĞİR / ADANA
b) Tarihi ve saati : 04.12.2019 - 10:00


Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

08 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği; T.C. Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı veya bağlı bölge müdürlüklerinden alınan  aşağıdaki belgelerden birini ihale evraklarıyla birlikte sunacaklardır.

K 1 yetki belgesi veya C2 yetki belgesi veya L1 yetki belgesi veya  L2 yetki belgesi.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ADANA TED.BLG.BŞK (MSB) Tedarik Şube Müdürlüğü Kışla Mah. Eğe Bağatur Cad. Askeralma Bölge Başkanlığı Yanı No:248 01330 - YÜREĞİR / ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.