İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Elektrik İletim A.ş Genel Müdürlüğü(teiaş) Merkez
İşin Adı Teşekkülümüz Taşra Teşkilatında Kullanılan Optimizasyon, Sunucu Sanallaştırma Cihazları, Ağ Erişim Kontrol Sistemleri Garanti, Bakım Ve Lisans Yenilemesi İle Kablosuz Misafir Erişim Kontrol Sisteminin Taşra Teşkilatında Yaygınlaştırılması İşi
İlan Tarihi 02.03.2021
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.03.2021 11:00:00
Son Teklif Tarihi 16.03.2021 11:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2021/105804
İşin Adı : Teşekkülümüz Taşra Teşkilatında Kullanılan Optimizasyon, Sunucu Sanallaştırma Cihazları, Ağ Erişim Kontrol Sistemleri Garanti, Bakım Ve Lisans Yenilemesi İle Kablosuz Misafir Erişim Kontrol Sisteminin Taşra Teşkilatında Yaygınlaştırılması İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No 2 Kat: 1515 06520
b) Telefon ve faks numarası : 3122038814 - 3122038288
c) Elektronik posta adresi : ---
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.teias.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik Şartnamede özellikleri belirtilmiştir.
b) Teslim [yeri / yerleri] : Yüklenici, Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan yazılım ve lisansları, TEİAŞ Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Caddesi No: 12 T Blok Çankaya/ANKARA adresinde, idarece belirlenen yere teslim edecektir.
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Yüklenici, Teknik şartname kapsamındaki ürün, yazılım ve lisansları sözleşme imza tarihinden geçerli olmak üzere 10 (on) hafta içerisinde Teşekkülümüze teslim edecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 Oda No: 15089 Toplantı Salonu Balgat-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.03.2021 - 11:00

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

            1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

            2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu, geçici kefalet senedi veya bunların dışındaki teminatların Mali İşler/Muhasebe Birimlerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Yerli malı teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajı tanınması durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malı belgesi,

 h) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

ı)  İstekli, ilgili ürünün üreticisi değilse, ilgili üreticinin yetkili bayisi, ilgili üreticinin ürünlerini satmaya, destek vermeye yetkili olduğunu gösteren üreticiden veya ürünün Türkiye yetkili dağıtıcısından alınmış yetki belgesi teklifi ile birlikte verecektir.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

4.3.  Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.5.1. Yüklenici'nin herhangi bir nedenle bakım, onarım ve teknik destek hizmetini sağlayamaz hale gelmesi veya satış sonrası desteğin yetersiz bulunması durumunda; üreticinin veya yetkili distribütör/dağıtıcı firmanın bakım, onarım ve teknik destek hizmetlerini aynı koşullarda ve eksiksiz olarak yerine getireceğine dair belge veya taahhütnameyi istekli teklifi ile birlikte verecektir.

4.5.2. İstekli, Teknik Şartnamenin tüm maddelerini okuyup kabul ettiğini Teknik Şartnamedeki tüm sayfaların alt tarafını kaşeleyip imzalamak suretiyle teklifi ile birlikte verecektir.

4.5.3.  Bu madde boş bırakılmıştır.

4.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

4.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

5. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

5.1. İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat: 15 Oda No: 15025/A Balgat/Ankara adresinden satın alınabilir.

6. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ), Ticaret Dairesi Başkanlığı, Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2 Kat:15 Oda No: 15053/B Balgat Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri İçin teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine İhale yapılan İstekliyle her bir mal kalemi miktarı İle bu mal kalemleri İçin teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

9.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden İtibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak İhaleye teklif verilemez.