İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı
İşin Adı 120000 Ton Sülfürik Asit Nakliyesi
İlan Tarihi 26.03.2024
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 16.04.2024 14:30:00
Son Teklif Tarihi 16.04.2024 14:30:00
Benzer İş Grubu
Düzeltilen Maddeler
Detay
İhale Kayıt Numarası : 2024/387026
İşin Adı : 120000 Ton Sülfürik Asit Nakliyesi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942114
c) Elektronik posta adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: etimaden@etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 120.000 Ton Sülfürik Asit Nakliyesi
b) Yapılacağı Yer : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
c) Süresi : Teknik şartnamede belirtilmiştir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.04.2024 - 14:30

Yeterlilik
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,     

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:5 Çukurambar /ANKARA  (7. Kat 707 no’lu oda) adresinde (Tel:0 312 294 24 86) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 500,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 510,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

5.2. Yerli malı teklif eden istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

 6. Teklifler 16.04.2024 Salı günü, saat 14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Gelen Evrak Servisi Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir


Paylaş