İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Ağrı İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü
İşin Adı Patnos İlçesinde 9 Diyadin İlçesinde 3 Ve Tutak İlçesinde 2 Toplam 14 Anaokullarının Yerlerine 20 Mt’lik Zemin Etüdü, Presiyometre Deneyi, Geoteknik Raporu, Jeofizik Raporu, Sismik Raporu, Plankote, Halihazır Ve Koordinatlı Kroki Hazırlama İşi
İlan Tarihi 18.05.2022
İhale K.No 2022/480733
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 27.05.2022 10:00:00
Son Teklif Tarihi 27.05.2022
Düzeltilen Maddeler
Detay
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/480733

1-İdarenin
a) Adı : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 AĞRI MERKEZ/AĞRI
c) Telefon ve faks numarası : 4722157025 - 4722161785
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : PATNOS İLÇESİNDE 9 DİYADİN İLÇESİNDE 3 VE TUTAK İLÇESİNDE 2 TOPLAM 14 ANAOKULLARININ YERLERİNE 20 MT'LİK ZEMİN ETÜDÜ, PRESİYOMETRE DENEYİ, GEOTEKNİK RAPORU, JEOFİZİK RAPORU, SİSMİK RAPORU, PLANKOTE, HALİHAZIR VE KOORDİNATLI KROKİ HAZIRLAMA İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı :
PATNOS İLÇESİNDE 9 DİYADİN İLÇESİNDE 3 VE TUTAK İLÇESİNDE 2 TOPLAM 14 ANAOKULLARININ YERLERİNE 20 MT'LİK ZEMİN ETÜDÜ, PRESİYOMETRE DENEYİ, GEOTEKNİK RAPORU, JEOFİZİK RAPORU, SİSMİK RAPORU, PLANKOTE, HALİHAZIR VE KOORDİNATLI KROKİ HAZIRLAMA İŞİ-HİZMET ALIMI- 1 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : AĞRI İLİ PATNOS, DİYADİN VE TUTAK İLÇESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : AĞRI İL ÖZEL İDARESİ FIRAT MAH. YAŞAR KEMAL CAD. NO:269 04100 MERKEZ/AĞRI

Yeterlilik
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış olan; Jeolojik-Jeoteknik Etüt veya  Zemin Etüt Raporu Hazırlanması  işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.